Beschreibung

ZA?ruA?nA? a pozA?ruA?nA? servis hw je samozrejmosA?ou v ponuke sluA?ieb spoloA?nosti Zvac Systems. ZA?kaznAi??k je odbremenenA? od reklamA?ciAi?? hardwAi??ru v autorizovanA?ch servisnA?ch strediskA?ch, dokonca v prAi??pade potreby je spoloA?nosA? Zvac System pripravenA? zapoA?iA?aA? nA?hradnAi?? zariadenie.

 

ZmluvnA? servis je A?alA?ou niektorA?mi zA?kaznAi??kmi A?iadanou sluA?bou. Okrem cenovAi??ho zvA?hodnenia sA? zazmluvnenAi??m zadefinovanAi?? jasnAi?? pravidlA? spoluprA?ce ako je garancia reakA?nej doby, pravidelnosA? a obsah preventAi??vnych prehliadok, konzultaA?nAi?? sluA?by, zaA?kolenia a podobne. ZmluvnA? servis udrA?uje zA?kaznAi??kovAi?? zariadenia a taktieA? software v stave vysokej pripravenosti a odolnosti voA?i nestabilite a vA?padkom, a umoA?A?uje tak klientovi zameraA? sa a vykonA?vaA? A?innosti sA?visiace s jeho predmetom podnikania.

 

VzdialenA? sprA?va je sluA?ba sA?visiaca so zmluvnA?m servisom. UmoA?A?uje na diaA?ku (prostrednAi??ctvom internetu) rA?chly zA?sah, konfigurA?ciu, analA?zu a okamA?itAi?? rieA?enie vzniknutA?ch problAi??mov hlavne v oblasti aplikA?ciAi?? , konfigurA?ciAi?? inteligentnA?ch IT zariadenAi?? alebo operaA?nA?ch systAi??mov.

 

SoftvAi??rovA? a hardvAi??rovA? audit je sluA?ba, ktorA? nutne predchA?dza zmluvnAi??hu servisu. JednA? sa o zmapovanie aktuA?lneho stavu operaA?nA?ch systAi??mov, softwAi??rovA?ch aplikA?ciAi?? a hardwAi??rovej infraA?truktA?ry. Tento aktuA?lny stav je zdokumentovanA?, posA?denA? z pohA?adu bezpeA?nosti, spoA?ahlivej funkcionality a legality. VA?sledkom je dokument obsahujA?ci minimA?lne a doporuA?enAi?? opatrenia.

 

DA?tovAi?? a hlasovAi?? komunikA?cie sA? taktieA? dA?leA?itou A?asA?ou podnikovej infraA?truktA?ry. SpoloA?nosA? Zvac Systems disponuje A?kolenA?mi pracovnAi??kmi , ktorAi?? reailizujA? inA?talA?cie a montA?A?e A?trukturovanA?ch kabelA?A?Ai??. NA?vrh a konfigurA?cie aktAi??vnych prvkov, programovanie telefA?nnych A?strednAi??, nA?vrh a sprostredkovanie WAN sietAi?? atA?..

DA?leA?itA?m parametrom podnikovAi??ho informaA?nAi??ho systAi??mu je aj bezpeA?nosA?.

 

BezpeA?nosA? informaA?nA?ch systAi??mov bA?va mnohokrA?t u klientov zanedbA?vanA?. DA?ta vytvorenAi?? niekoA?kA?mi rokmi podnikania sA? to najcennejA?ie A?o podnikajA?ca spoloA?nosA? vlastnAi??. Ochrana dA?t proti strate, zneuA?itiu alebo napadnutiu vAi??rusom nie je moA?nAi?? 100 percentne zabezpeA?iA?, ale je moA?nAi?? toto nebezpeA?enstvo znaA?ne eliminovaA?. ExistujA? technickAi?? zariadenia a procesnAi?? opatrenia, ktorAi?? bA?vajA? jedineA?nAi?? u kaA?dAi??ho klienta.

NajvyA?A?ia forma poskytovanA?ch sluA?ieb je systAi??movA? integrA?cia. ZahAi??A?a vA?etky alebo niektorAi?? vyA?A?ie popisovanAi?? sluA?by avA?ak s ohA?adom na sA?vislosti medzi nimi. Ai??pecialisti spoloA?nosti Zvac Systems , ktorA? majA? pod kontrolou vA?etky sA?A?asti informaA?nAi??ho systAi??mu clienta, vedia optimalizovaA? pridA?vanie novA?ch technickA?ch prvkov systAi??mu, s ohA?adom na komplexnosA? a efektAi??vnu vyuA?iteA?nosA? v rA?mci neho.

PretoA?e sa spoloA?nosA? Zvac Systems venuje i oblasti SAI (systAi??my automatickej identifikA?cie), ponA?ka v tejto sA?vislosti v rA?mci sluA?ieb i vA?robu zamestnaneckA?ch preukazov. Disponuje zariadenAi??m umoA?A?ujA?ce potlaA? plastovA?ch kariet vo vysokej farebnej kvalite. Budovanie firemnej identity a loajality prispieva k stabilite a expanzii A?speA?nA?ch spoloA?nostAi??.

SpoloA?nosA? taktieA? ponA?ka montA?A? a opravy televAi??znych antAi??n a satelitnA?ch prijAi??maA?ov. KompletnAi?? i A?spornAi?? rieA?enia antAi??nnych sA?stav, kombinA?cie so satelitnA?mi prijAi??maA?mi, digitA?lne satelitnAi?? rieA?enia, toto vA?etko na mieru ai??i?? presne podA?a potreby zA?kaznAi??ka.