Kamera A?berwachungssysteme

hotline

02 20 90 69 89

SystAi??m priemyselnej televAi??zie je stA?le vyhA?adA?vanejA?Ai??m prvkom bezpeA?nostnA?ch systAi??mov. KamerovA? systAi??m Ai??A?i sAi??klasickA?mi analA?govA?mi video kamerami alebo IP kamerami sa ukazuje ako efektAi??vny na ochranu majetku, najmAi?? v prostrediach s rizikom vandalizmu, v rozsiahlych areA?loch, v mestskA?ch aglomerA?ciA?ch a na mnohA?ch inA?ch miestach. V sA?A?asnej dobe sa sA?streA?ujeme najmAi?? na nA?vrh a inA?talA?ciu systAi??mov s digitA?lnym zA?znamovA?m zariadenAi??m.

 

ikona_pozriVzorovA? cenovA?Ai??ponukaAi??kamerovAi??ho systAi??mu pre dom

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??
DigitA?lny zA?znam signA?lu bol spoA?iatku domAi??nou predovA?etkA?m poA?Ai??taA?ovAi??ho sveta. Jeho vA?hody si vA?ak rA?chlo uvedomili aj vA?robcovia komponentov z oblasti uzavretA?ch televAi??znych okruhov (CCTV) a zaA?ali sa tejto problematike venovaA? s obdivuhodnA?m nasadenAi??m. Nie je sa vA?ak A?omu diviA?. DigitA?lny zA?znam videosignA?lu ponA?ka veA?mi rosiahle moA?nosti. NiektorAi?? z tA?chto moA?nostAi?? sA? obecne platnAi??, niektorAi?? majA? len vybranAi?? typy digitA?lnych zA?znamov. Ai??PonA?kame rieA?enia na bA?ze PC, ale taktieA? na bA?ze jednoA?A?elovA?ch nahrA?vacAi??ch zariadenAi?? (DVR).

 

Kvalita zA?znamu – digitA?lny zA?znam prinA?A?a neporovnateA?ne vyA?A?iu kvalitu zA?znamu oproti klasickAi??mu spA?sobu (analA?govAi?? Timelapse rekordAi??ry). KvalitnAi?? digitA?lne zA?znamy dosahujA? rozlAi??A?enie 520 – 570 TV riadkov. SA? vybavenAi?? takzvanou detekciu pohybu, takA?e zA?znam je vykonA?vanA? len ak je vAi??monitorovanej oblasti pohybovA? aktivita.
SpoA?ahlivosA? – A?alA?ou nezanedbateA?nou vA?hodou digitA?lneho zA?znamu je bezobsluA?nosA? prevA?dzky (vylA?A?enie A?udskAi??ho faktora). NemA?A?e teda nastaA? situA?cia, A?e video sAi??ce beA?Ai??, ale pretoA?e ho nikto uA? pol roka nevyA?istil, tak sa na zA?zname nedA? rozpoznaA? ani A?i pA?chateA? bol muA? A?i A?ena. Na to A?e kvalita zA?znamu je uA? katastrofA?lna sa bohuA?iaA? vAi??A?A?inou prAi??de aA? vo chvAi??li, kedy je treba v zA?zname nieA?o vyhA?adaA?. VzhA?adom k tomu, A?e diskovAi?? zA?znamovAi?? mAi??dia sA? bezA?drA?bovAi??, tak tA?to situA?cia samozrejme u digitA?lneho zA?znamu nastaA? nemA?A?e.

 

Komfort obsluhy – v neposlednom rade potom digitA?lne zaznamenanA? signA?l umoA?A?uje jednoduchA?iu manipulA?ciu s obstaranA?m zA?znamom, rA?chle vyhA?adA?vanie danAi??ho zA?znamu podA?a rA?znych kritAi??riAi??, prehrA?vanie a zA?znam snAi??mok pred a po poplachu, moA?nosA? kopAi??rovania a prenosu dA?t bez straty kvality.
ZA?znam predpoplachov – reakA?nA? doba analA?govAi??ho zA?znamu je cca 3 sec. (neA? sa roztoA?Ai?? bubon, kladky pritiahnu pA?sku, … ) a tA?m pA?dom je vAi??A?A?inou nutnAi?? aby video beA?alo a nahrA?valo po celA?ch 24 hod. denne len preto, aby sme videli priebeh poplachu uA? od zaA?iatku a nie aA? 3 sec. po naruA?enAi??. VzhA?adom k tomu, A?e digitA?lne zA?znamovAi?? zariadenia umoA?A?ujA? nahrA?vaA? do sluA?ky (buffer FIFO), je moA?nAi?? tA?to sluA?ku vyuA?iA? pre zA?znam nielen vlastnAi??ho poplachu uA? od prvopoA?iatku, ale tieA? k zA?znamu situA?cie pred poplachom.

 

IntegrA?cia do PC sietAi?? – v dneA?nej modernej dobe, postavenej na rA?znych typoch sietAi?? (LAN, WAN, Internet, atA?.) by bolo veA?kou A?kodou nevyuA?iA? tieto siete aj v oblasti CCTV. Z tohoto dA?vodu je vAi??A?A?ina vA?robkov urA?enA?ch pre digitA?lny zA?znam signA?lu A?ahko zaA?leniteA?nA? do tA?chto sietAi??. VzhA?adom k tomu, A?e PC siete sA? v dneA?nej dobe veA?mi rozA?Ai??renAi??, je ich vyuA?itie pre prenos videosignA?lu veA?mi efektAi??vne a zmena konfigurA?cie (premiestnenie monitorovacieho pracoviska, napr. kancelA?ria vedA?ceho) sa dA? previesA? bez vAi??A?A?Ai??ch investAi??ciAi??. Ai??InternetovAi?? prostredie umoA?A?uje LIVE monitorovanie, ale iAi??prezeranie zA?znamov zAi??akAi??hokoA?vek vzdialenAi??ho miesta na svete.
SpoloA?nosA? Zvac Systems, s.r.o. ponA?ka kompletnA? sortiment techniky pre CCTV kamerovAi?? systAi??my. NA?vrh, dodA?vky aAi??realizA?ciu rieA?enAi?? na mieru, A?i uA? zAi??analA?govA?mi alebo IP kamerami, digitA?lnymi rekordAi??rmi aAi??A?aA?A?Ai??mi potrebnA?mi komponentami.