VOP

VA?eobecnAi?? obchodnAi?? podmienky dodania technickAi??ho systAi??mu

spoloA?nosti Zvac Systems, s.r.o.

 

A?l. I

DefinAi??cie a pojmy

 1. DodA?vateA?: obchodnA? spoloA?nosA? Zvac Systems, s.r.o., sAi??dlom ZA?horA?cka 5365/17A, Malacky 901 01, IA?O: 35859911, zapAi??sanA? v Obchodnom registri OkresnAi??ho sA?du Bratislava I, odd: Sro, vloA?ka A?Ai??slo: 29041/B.
 2. ObjednA?vateA?: fyzickA? alebo prA?vnickA? osoba, ktorA? prejavila zA?ujem o nadobudnutie a uA?Ai??vanie technickAi??ho systAi??mu poskytovanAi??ho dodA?vateA?om.
 3. Dodanie technickAi??ho systAi??mu predstavuje dodanie vecAi?? spolu s jednotlivA?mi A?innosA?ami dodA?vateA?a alebo ich vzA?jomnA? sA?hrn, poskytovanAi?? dodA?vateA?om v jeho sAi??dle, prevA?dzkach, alebo u objednA?vateA?a najmAi??:

– predaj, inA?talA?cia, konfigurA?cia, fiA?kalizA?cia a servis registraA?nA?ch pokladnAi??c,

– predaj, inA?talA?cia, konfigurA?cia a servis prAi??sluA?enstva k registraA?nA?m pokladniciam,

– predaj spotrebnAi??ho materiA?lu k registraA?nA?m pokladniciam,

– predaj, inA?talA?cie a konfigurA?cie IT HW,

– predaj, inA?talA?cia a konfigurA?cia aplikaA?nAi??ho software ekonomickA? agenda/skladovAi?? 

  hospodA?rstvo, na prevA?dzkach a priamo u klienta

– nA?vrh, predaj, inA?talA?cia, konfigurA?cia a servis kamerovA?ch / zabezpeA?ovacAi??ch

  systAi??mov.

 1. RegistraA?nou pokladnicou sa rozumie:
 2. a) elektronickAi?? registraA?nAi?? zariadenie vybavenAi?? prevA?dzkovou pamAi??A?ou, vstavanA?m registraA?nA?m programom, fiskA?lnou pamAi??A?ou, zobrazovacAi??m zariadenAi??m pre zA?kaznAi??ka, hodinami, klA?vesnicou a tlaA?iarA?ou, ktorAi?? tvoria jeden funkA?nA? celok,
 3. b) samostatnA? fiskA?lna tlaA?iareA? ako samostatnAi?? elektronickAi?? registraA?nAi?? zariadenie,

    pre ktorA? akreditovanA? osoba vydala certifikA?t o splnenAi?? poA?iadaviek podA?a zA?kona,  daA?ovA? A?rad pridelil daA?ovA? kA?d elektronickej registraA?nej pokladnice, je oznaA?enA? plombou a spA?A?a technickAi?? poA?iadavky ustanovenAi?? osobitnA?m predpisom.

 1. CenovA? kalkulA?cia: rozsah vecAi?? a A?innostAi?? poskytovanA?ch dodA?vateA?om konkrAi??tnemu objednA?vateA?ovi podA?a jeho poA?iadaviek spolu s kA?pnou cenou.
 2. PAi??somnA? objednA?vka predstavuje zA?vAi??znA? objednA?vku objednA?vateA?a, preukazujA?cu zA?ujem objednA?vateA?a o rozsah vecAi?? a A?innostAi?? technickAi??ho systAi??mu poskytovanAi??ho dodA?vateA?om.

A?l. II

ZA?kladnAi?? ustanovenia

 1. DodA?vateA? sa zavAi??zuje objednA?vateA?ovi dodaA? technickA? systAi??m v rozsahu pAi??somnej objednA?vky, cenovej kalkulA?cie, dodacieho listu alebo zmluvy o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu.
 2. DodA?vateA? sa zavAi??zuje previesA? na objednA?vateA?a vlastnAi??cke prA?vo k technickAi??mu systAi??mu. V prAi??pade dodania  SW, dodA?vateA? poskytuje vA?luA?ne objednA?vateA?ovi uA?Ai??vacie prA?va SW v medziach licenA?nej zmluvy poskytnutej vA?robcom SW.
 3. ObjednA?vateA? sa zavAi??zuje vA?as a riadne zaplatiA? dodA?vateA?ovi kA?pnu cenu a  prevziaA? technickA? systAi??m od dodA?vateA?a.

A?l. III

KA?pna cena

 1. DodA?vateA? sa zavAi??zuje zaplatiA? objednA?vateA?ovi kA?pnu cenu za dodanie obchodnAi??ho systAi??mu uvedenA? v prevA?dzkach dodA?vateA?a, v cenovej kalkulA?cii alebo v zmluve o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu. KA?pna cena je dohodnutA? v zmysle zA?kona A?. 18/1996 Z. z. o cenA?ch v znenAi?? neskorA?Ai??ch prA?vnych predpisov dohodou zmluvnA?ch strA?n. K dohodnutej kA?pnej cene bude v zmysle platnA?ch prA?vnych predpisov A?A?tovanA? prAi??sluA?nA? DPH.
 2. ObjednA?vateA? je povinnA? uhradiA? kA?pnu cenu prostrednAi??ctvom hotovosti alebo prevodu na bankovA? A?A?et dodA?vateA?a podA?a doruA?enA?ch faktA?r dodA?vateA?a. V prAi??pade A?hrady v hotovosti dodA?vateA? vydA? objednA?vateA?ovi daA?ovA? A?A?tovnA? doklad. DodA?vateA? je oprA?vnenA? vystaviA? zA?lohovA? faktA?ru aA? do vA?A?ky 50% z kA?pnej ceny v zmysle cenovej kalkulA?cie. DodA?vateA? je oprA?vnenA? vystaviA? vyA?A?tovaciu faktA?ru na zostA?vajA?cu A?asA? kA?pnej ceny v zmysle cenovej kalkulA?cie, po odovzdanAi?? a prevzatAi?? technickAi??ho systAi??mu podA?a skutoA?ne vykonanA?ch prA?c uvedenA?ch v sA?pise vykonanA?ch prA?c potvrdenA?ch osobou objednA?vateA?a.
 3. VystavenAi?? faktA?ry dodA?vateA?a na zaplatenie kA?pnej ceny je objednA?vateA? povinnA? uhradiA? do 14 dnAi?? odo dA?a doruA?enia. FakturA?cia bude uskutoA?A?ovanA? v zmysle platnA?ch prA?vnych predpisov na A?zemAi?? SR A?A?innA?mi ku dA?u vystavenia faktA?r.
 4. Ak dA?jde k zmene colnA?ch, daA?ovA?ch alebo inA?ch prA?vnych predpisov, ktorAi?? sa dotA?kajA? kA?pnej ceny, dodA?vateA? je oprA?vnenA? primerane zvA?A?iA? kA?pnu cenu technickAi??ho systAi??mu v rozsahu zmien tA?chto prA?vnych predpisov.
 5. Plnenie objednA?vateA?a zaplatiA? kA?pnu cenu zanikne okamihom pripAi??sania celej kA?pnej ceny na bankovA? A?A?et dodA?vateA?a v zmysle vystavenA?ch faktA?r alebo zaplatenAi??m celej kA?pnej ceny v hotovosti dodA?vateA?ovi v jeho sAi??dle alebo prevA?dzkach.
 6. V prAi??pade, A?e na riadne plnenie dodA?vateA?a budA? potrebnAi?? veci alebo A?innosti nezahrnutAi?? do cenovej kalkulA?cie, dodA?vateA?ovi vznikA? prA?vo na navA?A?enie kA?pnej ceny dodania technickAi??ho systAi??mu.

 

A?l. IV

Miesto a A?as dodania

 1. DodA?vateA? sa zavAi??zuje dodaA? objednA?vateA?ovi technickA? systAi??m v mieste dodania urA?enom v pAi??somnej objednA?vke alebo v zmluve o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu inak v mieste sAi??dla alebo prevA?dzok dodA?vateA?a (A?alej len ai??zmiesto dodaniaai???).
 2. DodA?vateA? sa zavAi??zuje dodaA? technickA? systAi??m objednA?vateA?ovi v lehote 5 dnAi?? od pripAi??sania A?hrady A?asti kA?pnej ceny v zmysle vystavenej zA?lohovej faktA?ry (A?alej len ai??zdodacia lehotaai???). Plnenie dodA?vateA?a dodaA? technickA? systAi??m objednA?vateA?ovi sa povaA?uje za splnenAi?? v prAi??pade omeA?kania objednA?vateA?a s prevzatAi??m technickAi??ho systAi??mu.
 3. ZaA?atie dodania technickAi??ho systAi??mu dodA?vateA?om je podmienenAi?? pripravenosA?ou miesta kde sa mA? systAi??m dodaA?. DodA?vateA? je oprA?vnenA? poskytnA?A? technickA? systAi??m pred uplynutAi??m dodacej lehoty. ObjednA?vateA? je povinnA? poskytnA?A? dodA?vateA?ovi sA?A?innosA? pri vykonA?vanAi?? diela tak, aby mohol zhotoviteA? vA?as a riadne poskytnA?A? technickA? systAi??m. ObjednA?vateA? v rA?mci tejto sA?A?innosti umoA?nAi?? zamestnancom dodA?vateA?a prAi??stup do priestorov svojich objektov za A?A?elom dodania technickAi??ho systAi??mu. DodA?vateA? nie je v omeA?kanAi?? s plnenAi??m poskytnA?A? technickA? systAi??m po dobu neposkytovania sA?A?innosti objednA?vateA?om.
 4. V prAi??pade, A?e dodA?vateA? nebude mA?cA? dodaA? technickA? systAi??m vA?as, t. j. v dohodnutej dodacej lehote z dA?vodu vyA?A?ej moci, A?i inA?ch objektAi??vnych okolnostAi?? nezavinenA?ch dodA?vateA?om /napr. stA?vka, verejnAi?? nepokoje, vojna, dovoznAi??, vA?voznAi?? a prevoznAi?? zA?kazy a pod./, pA?vodnA? dodacia lehota sa predlA?uje o A?as trvania prekA?A?ky. OmeA?kanie dodA?vateA?a s dodanAi??m technickAi??ho systAi??mu z uvedenAi??ho dA?vodu o viac ako 6 mesiacov zakladA? oprA?vnenie objednA?vateA?a i dodA?vateA?a odstA?piA? od zmluvy o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu.

A?lA?nok V

PrA?va a povinnosti zmluvnA?ch strA?n

 1. DodA?vateA? sa zavAi??zuje odovzdaA? objednA?vateA?ovi pri odovzdA?vanAi?? technickAi??ho systAi??mu sA?A?asne doklady, ktorAi?? sA? potrebnAi?? na prevzatie, na uA?Ai??vanie technickAi??ho systAi??mu a na oboznA?menie sa s jej obsluhou.
 2. ObjednA?vateA? ak nie je dohodnutAi?? inak sa zavAi??zuje osobne prevziaA? technickA? systAi??m v sAi??dle, v prevA?dzke dodA?vateA?a do 3 dnAi?? odo dA?a vA?zvy dodA?vateA?a. Prevzatie bezvadnAi??ho a funkA?nAi??ho technickAi??ho systAi??mu potvrdAi?? objednA?vateA? dodA?vateA?ovi podpAi??sanAi??m ai??zOdovzdA?vacieho protokolu technickAi??ho systAi??muai???.
 3. Ak je objednA?vateA? v omeA?kanAi?? s prevzatAi??m technickAi??ho systAi??mu, dodA?vateA? sa zavAi??zuje urobiA? opatrenia primeranAi?? okolnostiam na uchovanie technickAi??ho systAi??mu. ObjednA?vateA? je povinnA? nahradiA? dodA?vateA?ovi primeranAi?? nA?klady, ktorAi?? dodA?vateA?ovi pritom vznikli. Na ten A?A?el je oprA?vnenA? zadrA?iavaA? technickA? systAi??m.
 4. ObjednA?vateA? je povinnA? prezrieA? dodanA? technickA? systAi??m a skontrolovaA? funkA?nosA? podA?a moA?nosti A?o najskA?r po prechode nebezpeA?enstva A?kody na objednA?vateA?a. Ak objednA?vateA? neprezrie technickA? systAi??m alebo nezariadi, aby sa prezrel v A?ase prechodu nebezpeA?enstva A?kody na A?om, mA?A?e uplatniA? nA?roky z vA?d zistiteA?nA?ch pri tejto prehliadke, len keA? preukA?A?e, A?e tieto vady mal technickA? systAi??mu uA? v A?ase prechodu nebezpeA?enstva A?kody na technickom systAi??me.
 5. ObjednA?vateA? potvrdzuje, A?e pred uvedenAi??m technickAi??ho systAi??mu do prevA?dzky bol dodA?vateA?om oboznA?menA? s moA?nosA?ami a pravidlami uA?Ai??vania technickAi??ho systAi??mu a s tA?m spojenA?mi rizikami. V prAi??pade potreby je objednA?vateA? oprA?vnenA? poA?iadaA? dodA?vateA?a o odbornAi?? usmernenie A?i radu.

A?lA?nok VI

NebezpeA?enstvo A?kody na technickom systAi??me

a vlastnAi??cke prA?vo

 1. NebezpeA?enstvo A?kody na technickom systAi??me prechA?dza na objednA?vateA?a v A?ase, keA? prevezme technickA? systAi??m od dodA?vateA?a, alebo ak tak neurobAi?? vA?as, v A?ase, keA? mu dodA?vateA? umoA?nAi?? nakladaA? s technickA?m systAi??mom a objednA?vateA? nesplnAi?? povinnosA? prevziaA? poskytnutA? technickA? systAi??m. Ai??kodou na technickom systAi??me sa rozumie poA?kodenie, zniA?enia, strata a znehodnotenie technickAi??ho systAi??mu bez ohA?adu na to, z akA?ch prAi??A?in k nim doA?lo.
 2. ObjednA?vateA? nadobudne vlastnAi??cke prA?vo k technickAi??mu systAi??mu zaplatenAi??m celej kA?pnej ceny (A?alej len ai??zvA?hrada vlastnAi??ckeho prA?vaai???).

A?lA?nok VII

ZA?ruka za akosA? a zodpovednosA? za vady

 1. DodA?vateA? poskytuje objednA?vateA?ovi zA?ruku na veci a A?innosti tvoriace dodanie technickAi??ho systAi??mu v dA?A?ke 24 mesiacov odo dA?a prevzatia technickAi??ho systAi??mu objednA?vateA?om.
 2. ObjednA?vateA? je povinnA? pAi??somne oznA?miA? vady A?astAi?? dodanAi??ho technickAi??ho systAi??mu bez zbytoA?nAi??ho odkladu po tom, A?o objednA?vateA? zistil vady alebo mal zistiA? vady pri vynaloA?enAi?? odbornej starostlivosti pri prehliadke, ktorA? bol povinnA? uskutoA?niA? podA?a A?lA?nku V ods. 4.
 3. DodA?vateA? odstrA?ni vady v lehote 30 dnAi?? od nahlA?senia vA?d objednA?vateA?om. V prAi??pade zA?vaA?nosti vA?d je dodA?vateA? oprA?vnenA? predlA?iA? uvedenA? lehotu o 30 dnAi??, priA?om o tejto skutoA?nosti upovedomAi?? objednA?vateA?a.
 4. Ak dohoda neurA?Ai?? inak alebo povaha opravy technickAi??ho systAi??mu si to nevyA?aduje uskutoA?A?uje sa oprava zA?sadne v sAi??dle, alebo prevA?dzkach dodA?vateA?a. Za tA?mto A?A?elom je objednA?vateA? povinnA? na vlastnAi?? nA?klady dopraviA? vadnAi?? A?asti technickAi??ho systAi??mu do prevA?dzky dodA?vateA?a.
 5. ZodpovednosA? dodA?vateA?a za vady, na ktorAi?? sa vzA?ahuje zA?ruka za akosA? nevznikA?, ak tieto vady boli spA?sobenAi?? po prechode nebezpeA?enstva A?kody na technickom systAi??me vonkajA?Ai??mi udalosA?ami a nespA?sobil ich dodA?vateA? alebo osoby, s pomocou ktorA?ch dodA?vateA? plnil svoj zA?vAi??zok.
 6. NA?roky zo zA?ruky za akosA? ako i nA?roky zo zodpovednosti za vady nevzniknA?, ak:
 7. a) objednA?vateA? opravoval A?asti technickAi??ho systAi??mu sA?m alebo prostrednAi??ctvom inej osoby, neA? zmluvnAi??ho partnera vA?robcu technickAi??ho systAi??mu oprA?vnenAi??ho pre uskutoA?A?ovanie servisnA?ch prA?c a zA?ruA?nA?ch oprA?v
 8. b) objednA?vateA? nakladal so technickA?m systAi??mom nevhodnA?m alebo neobvyklA?m uA?Ai??vateA?skA?m spA?sobom, alebo klA?dol privysokAi?? a neprimeranAi?? poA?iadavky na technickA? systAi??m
 9. c) odberateA? nedodrA?al predpisy o oA?etrovanAi?? a A?drA?be technickAi??ho systAi??mu, nepostupoval pri uA?Ai??vanAi?? technickAi??ho systAi??mu v sA?lade s poskytnutou dokumentA?ciou.
 10. d) do technickAi??ho systAi??mu boli inA?talovanAi?? neoriginA?lne alebo inAi?? nA?hradnAi?? diely, pouA?itie ktorA?ch nebolo schvA?lenAi?? vA?robcom technickAi??ho systAi??mu,
 11. e) technickA? systAi??m bol technicky upravenA? spA?sobom, ktorA? nebol schvA?lenA? vA?robcom alebo v technickom systAi??me boli pouA?itAi?? inAi?? sA?A?asti a prvky ako stanovuje vA?robca.

A?l. VIII

Ochrana osobnA?ch A?dajov

1.ObjednA?vateA? vA?slovne podA?a zA?kona A?. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnA?ch A?dajov v znenAi?? neskorA?Ai??ch prA?vnych predpisov udeA?uje dodA?vateA?ovi sA?hlas na spracovA?vanie jeho osobnA?ch A?dajov poskytnutA?ch pred, poA?as a po dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu.

 1. ObjednA?vateA? sA?hlasAi?? s tA?m, A?e dodA?vateA? bude jeho osobnAi?? A?daje spracovA?vaA? pre A?A?ely vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uloA?enAi?? zA?konom alebo na zA?klade zA?kona (A?alej len ai??zevidenciaai???), pre A?A?ely vA?konu prA?v a povinnostAi?? tohto vzA?ahu a pre ochranu prA?v a oprA?vnenA?ch zA?ujmov predA?vajA?ceho.
 2. ObjednA?vateA? sA?hlasAi?? s tA?m, A?e dodA?vateA? mA?A?e jeho osobnAi?? A?daje poskytnA?A? v sA?lade s A?A?elom podA?a bodu 2 tohto A?lA?nku i tretej osobe, ktorA? pre neho bude vykonA?vaA? A?innosti alebo spolupracovaA? pri vA?kone A?innostAi?? podA?a bodu 2 tohto A?lA?nku.
 3. SA?hlas objednA?vateA?a podA?a tohto A?lA?nku je platnA? poA?as trvania prA?vneho vzA?ahu zaloA?enAi??ho zmluvou o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu a po skonA?enAi?? tohto prA?vneho vzA?ahu i po dobu, poA?as ktorej je predA?vajA?ci povinnA? v evidencii viesA? osobnAi?? A?daje o objednA?vateA?ovi alebo po dobu, poA?as ktorej to je pre vA?kon prA?v alebo povinnostAi?? dodA?vateA?a alebo pre ochranu jeho prA?v a oprA?vnenA?ch zA?ujmov potrebnAi??.

5 ObjednA?vateA? berie na vedomie, A?e z povahy veci vyplA?va, A?e sA?hlas na spracovA?vanie osobnA?ch A?dajov je neodvolateA?nA?, nakoA?ko v opaA?nom prAi??pade dodA?vateA? nebude mA?cA? plniA? voA?i objednA?vateA?ovi prA?va a povinnosti dodA?vateA?a.

A?l. IX

Sankcie

 1. V prAi??pade omeA?kania objednA?vateA?a so zaplatenAi??m kA?pnej ceny podA?a A?lA?nku II VA?eobecnA?ch obchodnA?ch podmienok, dodA?vateA?ovi vznikne voA?i objednA?vateA?ovi nA?rok na zmluvnA? pokutu vo vA?A?ke 0,2 % z nezaplatenej kA?pnej ceny za kaA?dA? deA? omeA?kania.
 2. ZaplatenAi??m zmluvnej pokuty nezanikA? nA?rok dodA?vateA?a na nA?hradu A?kody.

A?l. X

ZA?nik vzA?ahu

 1. ZA?nik vzA?ahu medzi objednA?vateA?om a dodA?vateA?om nastane:
 2. a) dohodou zmluvnA?ch strA?n
 3. b) odstA?penAi??m
 4. ZmluvnAi?? strany mA?A?u pAi??somne dohodnA?A? na zA?niku zmluvy o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu.
 5. DodA?vateA? je oprA?vnenA? odstA?piA?, ak:
 6. a) objednA?vateA? meA?kA? so zaplatenAi??m kA?pnej ceny o  viac neA? 30 dnAi??,
 7. b) objednA?vateA? meA?kA? s prevzatAi??m technickAi??ho systAi??mu o viac ako 30 dnAi??,
 8. c) dodA?vateA? po uzatvorenAi?? zmluvy o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu mA? odA?vodnenAi?? pochybnosti o platobnej schopnosti objednA?vateA?a,
 9. d) na majetok objednA?vateA?a sa zaA?ne konkurznAi?? konanie, konanie o reA?trukturalizA?ciAi?? alebo nA?vrh na vyhlA?senie konkurzu na majetok objednA?vateA?a sa zamietne pre nedostatok majetku objednA?vateA?a.
 10. ObjednA?vateA? je oprA?vnenA? odstA?piA?, ak:
 11. a) dodA?vateA? meA?kA? s dodanAi??m technickAi??ho systAi??mu podA?a A?lA?nku IV ods. 2. tA?chto VA?eobecnA?ch obchodnA?ch podmienok.
 12. ZmluvnA? strana, ktorA? odstupuje od zmluvy je povinnA? preukA?zaA? existenciu dA?vodu odstA?penia od zmluvy. OdstA?penie od tejto zmluvy vyA?aduje pAi??somnA? formu a musAi?? byA? preukA?zateA?ne doruA?enAi?? druhej zmluvnej strane. OdstA?penie od zmluvy musAi?? byA?  riadne odA?vodnenAi??. PrA?vne A?A?inky odstA?penia od zmluvy nastA?vajA? dA?om doruA?enia druhej zmluvnej strane. PovinnosA? doruA?iA? odstA?penie od tejto zmluvy sa povaA?uje za splnenA? dA?om preukA?zateA?nAi??ho prevzatia odstA?penia od zmluvy alebo odmietnutAi??m toto odstA?penie od zmluvy prevziaA?. PrA?vo na nA?hradu A?kody nie je dotknutAi??. OdstA?penie od zmluvy sa nedotA?ka ani nA?roku na zmluvnA? pokutu.
 13. Pre doruA?ovanie je rozhodujA?ce sAi??dlo, A?i adresa zmluvnA?ch strA?n uvedenA? v zA?hlavAi?? objednA?vky objednA?vateA?a alebo zmluvy. Ak sa v prAi??pade doruA?ovania prostrednAi??ctvom poA?ty vrA?ti zA?sielka s odstA?penAi??m ako nedoruA?enA? alebo nedoruA?iteA?nA?, povaA?uje sa takA?to zA?sielka za doruA?enA? dA?om, v ktorom poA?ta vykonala jej doruA?ovanie.
 14. Ak dA?jde k zA?niku vzA?ahu, objednA?vateA? sa zavAi??zuje do 3 dnAi?? odo dA?a zA?niku dodaA? technickA? systAi??m so vA?etkA?mi jeho sA?A?asA?ami dodA?vateA?ovi alebo do jeho prevA?dzky na svoje nA?klady a na svoje nebezpeA?enstvo. ObjednA?vateA? je povinnA? nakladaA? s technickA?m systAi??mom, ktorA? je povinnA? vydaA? dodA?vateA?ovi, spA?sobom nezluA?iteA?nA?m s vA?konom zA?drA?nAi??ho prA?va a je vylA?A?enAi?? oprA?vnenie zadrA?aA? ho na zabezpeA?enie svojej peA?aA?nej pohA?adA?vky voA?i dodA?vateA?ovi.
 15. Ak prAi??de k zA?niku vzA?ahu objednA?vateA? sa zavAi??zuje za kaA?dA? deA?, po ktorA? objednA?vateA? technickA? systAi??m riadne uA?Ai??val zaplatiA? dodA?vateA?ovi odplatu za uA?Ai??vanie technickAi??ho systAi??mu, ktorA? zodpovedA? odplate, za ktorA? dodA?vateA? technickA? systAi??m v mieste a A?ase uzatvorenia zmluvy o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu prenajAi??ma, prAi??padne odplate za ktorA? sa rovnakA? alebo porovnateA?nA? technickA? systAi??m v mieste a A?ase uzatvorenia zmluvy o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu obvykle prenajAi??ma. Pri nadmernom opotrebenAi?? sa objednA?vateA? zavAi??zuje uhradiA? dodA?vateA?ovi sumu, ktorA? zodpovedA? znAi??A?eniu hodnoty technickAi??ho systAi??mu, priA?om sa vychA?dza zo vA?eobecnej hodnoty technickAi??ho systAi??mu porovnateA?nAi??ho veku.

A?l. XI

ZA?vereA?nAi?? ustanovenia

1.Tieto VA?eobecnAi?? obchodnAi?? podmienky sA? neoddeliteA?nou sA?A?asA?ou zmluvy o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu, dodacieho listu, objednA?vky, cenovej kalkulA?cie. NeoddeliteA?nou sA?A?asA?ou tA?chto VA?eobecnA?ch obchodnA?ch podmienok je ai??zOdovzdA?vacAi?? protokol technickAi??ho systAi??muai???.

2.VA?etky neskorA?ie zmeny ako i zruA?enie zmluvy o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu alebo VA?eobecnA?ch obchodnA?ch podmienok sa musAi?? uskutoA?niA? pAi??somnou formou. Tieto vA?eobecnAi?? obchodnAi?? podmienky sA? vyhotovenAi?? s povahou rovnopisu, priA?om jeden originA?l obdrA?Ai?? objednA?vateA?.

 1. NeA?A?innosA? alebo neplatnosA? niektorAi??ho ustanovenia zmluvy o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu A?i VA?eobecnA?ch obchodnA?ch podmienok nemA? vplyv na A?A?innosA? ani platnosA? ostatnA?ch ustanovenAi?? zmluvy ani VA?eobecnA?ch obchodnA?ch podmienok.. V takomto prAi??pade nahradia zmluvnAi?? strany neA?A?innAi?? prAi??padnAi?? neplatnAi?? ustanovenia ustanoveniami, ktorAi?? sA? prA?vne prAi??pustnAi?? a najviac sa pribliA?ujA? zA?meru sledovanAi??mu zmluvnA?mi stranami.

4.V sA?lade s ustanovenAi??m Ai?? 262 zA?kona A?. 513/1991 Zb. ObchodnAi??ho zA?konnAi??ka v znenAi?? neskorA?Ai??ch predpisov sa tento zA?vAi??zkovo prA?vny vzA?ah sa spravuje ustanoveniami  ObchodnAi??ho zA?konnAi??ka.  (A?alej len ai??zVoA?ba ObchodnAi??ho zA?konnAi??kaai???).

 1. ZA?vAi??zkovAi?? vzA?ahy zo zmluvy o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu, A?i VA?eobecnA?ch obchodnA?ch podmienok dodania technickAi??ho systAi??mu sa v sA?lade s ustanovenAi??m Ai?? 9 zA?kona A?. 97/1963 Zb. o medzinA?rodnom prA?ve sA?kromnom a procesnom v znenAi?? neskorA?Ai??ch predpisov spravujA? slovenskA?m prA?vnym poriadkom (A?alej len ai??zvoA?ba prA?vaai???)-
 2. PrAi??padnAi?? spory a nedorozumenia, ktorAi?? vzniknA? zo zmluvy o dodanAi?? technickAi??ho systAi??mu, A?i VA?eobecnA?ch obchodnA?ch podmienok dodania technickAi??ho systAi??mu, ako i prAi??padnAi?? nA?roky na nA?hradu A?kody v sA?lade s ustanovenAi??m Ai?? 37e zA?kona A?. 97/1963 Zb. o medzinA?rodnom prA?ve sA?kromnom a procesnom v znenAi?? neskorA?Ai??ch predpisov podliehajA? prA?vomoci vecne a miestne prAi??sluA?nAi??ho sA?du Slovenskej republiky (A?alej len ai??zvoA?ba prA?vomociai???)

         

V Bratislave dA?a 01.01.2011